Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/22/2020
Tytuł Usługi hotelarskie dla uczestników szkolenia
Opis

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarskiej dla uczestników szkolenia w ramach realizowanego projektu pt.: „Podniesienie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia poprzez Gdański Uniwersytet Medyczny” z umowy o dofinansowanie nr POWR.05.02.00-00-0011/18-00/1203/2019/686, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 05.03.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2020-02-26
Termin składania ofert 2020-03-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-03-18
Powrót do listy