Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/101/2019
Tytuł Świadczenie usługi cateringu
Opis

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa posiłków podczas zajęć na studiach podyplomowych Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”, nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0043/17-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 07.10.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu usługa społeczna
Data publikacji 2019-09-27
Termin składania ofert 2019-10-07 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-10-09
Powrót do listy