Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/33/2019
Tytuł Remont pomieszczeń I piętra w budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1.   Remont pomieszczeń I piętra w budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej Curie 3a ,                                  80-210 Gdańsk

2.   Szczegółowy zakres robót określają następujące dokumenty:

·       załącznik nr 3 do SIWZ – STWiOR

·       załącznik nr 4 do SIWZ – projekt remontu

3.   Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiar robót (załącznik nr 5 do SIWZ), który stanowi tylko materiał pomocniczy i nie jest podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorys ofertowe będzie materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót , a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.


 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 15.05.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2019-04-27
Termin składania ofert 2019-05-15 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2019-05-24
Powrót do listy