Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/6/2015
Tytuł Budowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na terenie działki  o numerze ewidencyjnym  1/18, obręb 066, jednostka ewidencyjna Gdańsk, przy ul. Dębinki 7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączami do sieci, zagospodarowaniem terenu, gospodarką zielenią.
2.   
Przedmiot  umowy obejmuje w ramach wynagrodzenia umownego:

a)     
Wykonanie  nasadzeń zgodnie z projektem  zagospodarowania terenu  i ich pielęgnacja przez  okres gwarancji przewidziany w ofercie dla inwestycji CLO.

b)      W przypadku tzw. „nasadzeń zamiennych” , których konieczność  wykonania wyniknie z   decyzji  Wydziału Środowiska U.M. Gdańsk  ( w zamian za  wyciętą zieleń) konieczne będzie:
-       wykonanie inwentaryzacji nasadzonych drzew i krzewów ( z podaniem daty wykonanych nasadzeń, gatunków,  mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia oraz dokumentacją fotograficzną  (w 3 egzemplarzach). -       zgłoszenie o dokonaniu nasadzeń i przedłożenie 2 egzemplarzy inwentaryzacji w Wydziale  Środowiska  w terminie 14 dni od daty nasadzenia.
-      
dostarczenie Zamawiającemu potwierdzonych przez WŚ dokumentów o zgłoszeniu nasadzeń.
-       pielęgnacja nasadzeń przez okres 3 lat od daty zgłoszenia wykonania nasadzeń w Wydziale Środowiska. -       zgłoszenie po upływie trzech lat od dokonania nasadzenia wyżej wymienionej zieleni do odbioru przez przedstawicieli Wydziału  Środowiska UM Gdańsk .
-      
przeprowadzenie procedury odbiorowej i dostarczenie Zamawiającemu protokołu z bezusterkowego odbioru podpisanego przez przedstawicieli Wydziału Środowiska UM Gdańsk

3.   
Przedmiot  umowy obejmuje  uzyskanie (na podstawie udzielonych  przez Zamawiającego pełnomocnictw) pozwolenia na użytkowanie budynku, w ramach wynagrodzenia umownego.

4.   
Przedmiot umowy nie obejmuje wyposażenia w meble oraz urządzenia i sprzęt medyczny (lecz w zakresie jest  doprowadzenie podłączeń instalacji niezbędnych dla tych urządzeń na podstawie wytycznych producentów).        
5.    Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej,  której skład wymieniono w załączniku nr 1  do projektu umowy.
6.    Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót budowlanych będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-01-20
Termin składania ofert 2015-02-04 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-02-05
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja