Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu 4/KIB/2022
Tytuł Wykonanie projektu prac remontowych więźby dachowej, dachu i poddasza nad III piętrem budynku Rektoratu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis

1. Rodzaj zamówienia : usługi projektowo-kosztorysowe,

2.  Przedmiotem zamówienia jest:

a)  Wykonanie projektu, kosztorysu inwestorskiego, STWiOR

b)  Wykonanie dodatkowych ekspertyz i badań niezbędnych do wykonania prac projektowych;

c)  Pozyskanie wymaganych prawem pozwoleń, analiz, ekspertyz, uzgodnień, decyzji w tym: Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,

3.  Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje między innymi :

a)  Prace wykazane w ekspertyzie więźby dachowej:

-  naprawy, wzmocnienia i wymiana elementów więźby dachowej,

-  oczyszczenie i zaimpregnowanie więźby dachowej preparatami grzybobójczymi oraz przeciwpożarowym i;

-  rozbiórkę deskowań, powłok tynkarskich oraz ścianek działowych;

-  sprawdzenie niezinwentaryzowanych elementów konstrukcji wraz z oceną ich stanu technicznego i wskazaniem sposobu ich naprawy tub wymiany;

b)  Prace inne , nie ujęte w ekspertyzie :

-  instalację p.poż. na remontowanym poddaszu wraz z centralą p.poż. kompatybilną z przyjętymi w GUMed standardami;

-  ocieplenie stropodachu,

-  instalację oświetlenia awaryjnego i podstawowego, oraz gniazd wtykowych do celów technicznych;  zabezpieczenie tras kablowych na czas remontu;

-  zmianę i przebudowę tras kablowych znajdujących się na poddaszu,

-  zmianę i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania znajdującej się na poddaszu;

-  postumenty pod istniejące i projektowane centrale klimatyzacyjne;

-  wymianę istniejącego naczynia typu otwartego instalacji centralnego ogrzewania oraz niezbędnej armatury;  systemu przewietrzania poddasza w celu zapewnienia optymalnej temperatury dla jednostek klimatyzacyjnych;

-  wymianę uszkodzonych dachówek i opierzeni;

-  odnowienie powierzchni elementów murowanych ścian i kominów;

-  remont 2 biegów schodów drewnianych na poddasze wraz z pomieszczeniami w których się znajdują;

-  inne niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wynikających z projektu;

c)  Prace dostosowawcze wynikające z ekspertyzy p.poz. ;


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu poza PZP
Data publikacji 2022-03-18
Termin składania ofert 2022-04-01 15:00
Status Otwarcie ofert
Osoba do kontaktu Aleksandra Richter
Gdański Uniwersytet Medyczny
tel. (58) 349 10 07, e-mail: bud-tech@gumed.edu.pl
Informacja z otwarcia ofert
Powrót do listy