Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/98/2020
Tytuł Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach
Opis

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 4 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.   Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ:

Pakiet nr 1 – modułowy system rejestracji i analizy parametrów układu sercowo-naczyniowych oraz oddechowego podczas wysiłku fizycznego – szt. 1;

Pakiet nr 2 – system do transferu, dokumentacji i analizy żeli oraz membran barwionych fluorescencyjnie oraz w świetle widzialnym – szt. 1;

Pakiet nr 3 – wirówka laboratoryjna bez chłodzenia – szt. 1;

Pakiet nr 4 – system chłodzenia i obróbki preparatów parafinowych 1 szt. – zakup w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Międzynarodowe Agendy Badawcze., pn.: Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer


Pakiet 4 - Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę  w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert  tj. od dnia 27.10.2020r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

 

 
Typ przetargu Dostawa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-10-14
Termin składania ofert 2020-10-27 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-11-03
Powrót do listy