Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/57/2020
Tytuł Zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przyłączeniem 4 budynków do nowej rozdzielni
Opis

1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia RGnN, wraz z przyłączeniem czterech budynków (Medycyna Rodzinna, Biblioteka, Budynek Administracyjny, Studium Nauki Języków Obcych) do nowej rozdzielni RGnN znajdującej się na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1, 80-210 Gdańsk.

2.    Zakres rzeczowy obejmuje:

1)        Wykonanie prac projektowych, m.in.:

a)      zaprojektowanie rozdzielni głównej oraz trasy kablowej do bieżących potrzeb na podstawie załączonego programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji fotograficznej i uzgodnień z Zamawiającym;

b)      uzyskanie dla projektów wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń na budowę lub zgłoszeniem robót;

c)      obsługę geodezyjną (w tym naniesienie do zasobów miejskich);

d)      opracowanie przedmiaru robót, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstawy ustalającej szczegółowy opis, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót.

Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

e)      opracowanie kosztorysów.

2)    Wykonanie robót, m.in.:

a)      Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót;

b)      Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja w Załączniku nr 3 do SIWZ.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 3 SIWZ, na który składają się następujące dokumenty:

-      program funkcjonalno-użytkowy,

-      harmonogram prac,

-      dokumentacja fotograficzna,

-      przykładowa trasa linii kablowych,

-      przedmiary (stanowią one tylko przykład).

4.    Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia winna zostać dostarczona Zamawiającemu w ilości:

a)    Projekt budowlany – 4 egz. w formie papierowej;

b)    Projekt wykonawczy – 4 egz. w formie papierowej;

c)    STWIOR – 1 egz. w formie papierowej;

d)    Przedmiary i kosztorysy – 1 egz. w formie papierowej;

e)    Dokumentacja powykonawcza zawierająca DTR.

Wykonawca powinien również przekazać Zamawiającemu wersję elektroniczną dokumentacji projektowej w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej DWG, ATH, DOC na nośniku elektronicznym (np. CD, pendrive).

5.    Wartość prac projektowych nie może przekroczyć 4% wartości robót.

6.    Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie prac prawo do:

a)    akceptacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz kosztów ich wykonania,

b)    wnoszenie uwag i dokonywania zmian przy realizacji zamówienia.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2020-06-29
Termin składania ofert 2020-07-21 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Katarzyna Starula
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2020-08-11
Powrót do listy