Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/70/2018
Tytuł Wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach II piętra Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wentylacji w pomieszczeniach II piętra Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy  ul. Dębinki 1 w Gdańsku.
Szczegółowy zakres ilościowy oraz jakościowy robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia został zawarty w przedmiarze robót, opis instalacji,  STWiOR oraz rysunki, które stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.


Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-07-27
Termin składania ofert 2018-08-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Joanna Laskowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-08-13
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 13.08.2018 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja