Zamówienia Publiczne

Rozwiń
Numer przetargu ZP/61/2018
Tytuł Wykonanie robót instalacyjnych wraz z towarzyszącymi im robotami budowlanymi w pomieszczeniach budynku Collegium Biomedicum przy ul. Dębinki 1
Opis Szczegółowy zakres robót określają  następujące dokumenty: ·        
Przedmiary robót – załącznik nr 6 do SIWZ
·        
STWiOR – załącznik nr 3 do SIWZ.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2018-06-10
Termin składania ofert 2018-06-28 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2018-06-28
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 28.06.2018r., przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Wzór oświadczenia w załączeniu. 

Powrót do listy