Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/79/2017
Tytuł Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Centrum Medycyny Pediatrycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług inżynieryjnych projektowych oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku szpitalnego nr 4 dla potrzeb nowopowstającego Centrum Medycyny Pediatrycznej wraz z rozbudową łącznika między budynkami nr 4 i nr 3, uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją


Typ przetargu Usługa
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-11-06
Termin składania ofert 2017-12-18 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-12-18
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 18.12.2017 r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja