Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/68/2017
Tytuł Zaprojektowanie i wybudowanie budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach projektu „Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku” (RPPM.04.02.00-22-0003/16-00).
2.   
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) wykonanie prac projektowych:

a)       
wykonanie projektu budowlanego na podstawie załączonego  programu funkcjonalno-użytkowego, projektu koncepcyjnego i uzgodnień z Zamawiającym,

b)        pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami uzgodnień,
c)        uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,
d)       
wykonanie projektu wykonawczego w branżach: budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej, elektrycznej, 
e)        opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż oddzielnie, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstawy ustalającej szczegółowy opis, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
f)        opracowanie kosztorysów w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej. Kosztorysy branżowe należy opracować na podstawie   KNR, KNNR.
2)       Wykonanie robót:
a)     
wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i  przedmiarami robót,

b)      wykonanie dokumentacji powykonawczej,
c)     
pozyskanie pozwolenia na użytkowanie,

d)     
pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)

3.   
Opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy z projektem koncepcyjnym budynku zintegrowanej opieki zdrowotnej i telemedycyny GUMed, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-10-17
Termin składania ofert 2017-11-13 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-11-22
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja