Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/23/2017
Tytuł Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, automatyka wentylacji
Opis Termomodernizacja Budynek Farmacja Główny, Budynek Farmacja Laboratoryjny -modernizacja systemów wentylacji z wykorzystaniem chłodu i odzysku ciepła, automatyka wentylacji w ramach projektu pn. „Kontynuacja termomodernizacji obiektów Gdańskiego uniwersytetu Medycznego, w tym: budynków Wydziału Farmaceutycznego oraz budynku nr 15” nr POIS.01.03.01-00-0022/16.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące zadania: ·      
  
Zadanie A - obejmuje instalacje wentylacji w budynku Głównym, który administracyjne podzielony jest na segmenty, A, B , C, D, Audytorium
·      
Zadanie B  - obejmuje instalacje wentylacji w Budynku Laboratoryjnym

Każdemu z zadań oprócz instalacji podstawowej towarzyszą roboty budowlane , elektryczne i instalacyjne w zakresie ciepła technologicznego, instalacji odzysku ciepła w układzie pośrednim, automatyki i sterowania włącznie z systemem nadzoru( BMS) w zakresie niezbędnym do  ich wykonania.
 Zadanie A - Budynek Główny i Audytoryjny: -segment A System wentylacji oznaczony  jako Poz. Nr. 1 System AN1-AW1(Katedra Chemii Organicznej) Realizacja prac obejmuje wykonanie instalacji kanałowej i włączenie jej do istniejącego pracującego systemu.   -segment B System wentylacji oznaczonych jakoPoz.2 BN1-BW1 (Katedra Mikrobiologii Farmaceutycznej) ,realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr 3 System BN2-BW2 (Katedra Chemii Farmaceutycznej),realizacja obejmuje wykonanie instalacji kanałowej.   -segment C System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr. 7 System CN1-CW1 (Katedra Farmakognozji),realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr. 8 System CN6-CW6 (Studium Wychowania Fizycznego), realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr. 9 System CN4-CW4 (Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej),realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr.10 System CN7-CW7 (Serwerownia),realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. Wykonanie systemów  w pozycjach 7,8,9  związana jest z realizacją prac budowlanych w wentylatorni  nr 04.     - segment D System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr 11 System DN4—DW4 (Studium Wychowania Fizycznego, sala gimnastyczna) ,realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami.   System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr 12 System DN3—DW3 (Studium Wychowania Fizycznego, sala gimnastyczna) ,realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami. Centrala wentylacyjna w wersji zewnętrznej.   System wentylacji oznaczonych jako Poz. Nr 13 System DN1-DW1 (Katedra Farmakognozji, I piętro),realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami.   System wentylacji oznaczonych jak Poz.14 CN4-CW4 (Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, I piętro), realizacja obejmuje wykonanie pełnej wentylacji  z centralą wentylacyjną, instalacją kanałową, sterowaniem, ciepłem technologiczny, rozruchem, pomiarami.   -budynek Audytoryjny System wentylacji oznaczony jako poz. Nr  15 N3-W3 (Sale Audytoryjne Nr 1 i Nr 2) Realizacja prac              obejmuje wykonanie instalacji kanałowej w obrębie kubatury sali włączenie jej do istniejącego pracującego  systemu. Pozycje o Nr. 19,20,20-1 opisują roboty towarzyszące wentylacji.   Zadanie B - Budynek Laboratoryjny   System wentylacji oznaczony  jako poz. Nr 21 system  LN5-LW5 zlokalizowany w osiach 10-14 budynku obejmuje realizację systemu wentylacji w podziale na sekcję. Sekcja 1 oznaczona LN5/1-LW5/1 obsługuje pomieszczenia Katedry Bromatologii zlokalizowanej na parterze. Sekcja II oznaczona LN5/2-LW5/2  obejmuje  pomieszczenia  Katedry Farmacjii Stosowanej zlokalizowanej na  pierwszym piętrze. Sekcja III oznaczona LN5/3-LW5/3 obejmuje pomieszczenia na drugim piętrze.  Katedra Chemii Analitycznej). Wentylatorownia nawiewna zlokalizowana jest na poziomie piwnicy, wentylatorownia wywiewna na poziomie IV piętra.   System wentylacji oznaczony  jako poz. Nr 22 system  LN6-LW6 zlokalizowany w osiach 24-40 budynku obejmuje realizację systemu wentylacji w podziale na sekcję. Sekcja 1 oznaczona LN6/1-LW6/1 obsługuje pomieszczenia Katedry Technologii Środków Leczniczych zlokalizowanej na parterze. Sekcje oznaczona LN6/6-LW6/ 6;LN6/3-LN6/3;LN6/5-LW6/5; obejmują  pomieszczenia Katedry Farmacji Stosowanej  zlokalizowane na  pierwszym piętrze. Wentylatorownia nawiewna zlokalizowana jest na poziomie piwnicy, wentylatorownia wywiewna na poziomie IV piętra.   System wentylacyjny oznaczony jako poz. Nr 24 system   LN7-LW7  zlokalizowany jest w osiach 11-33 i obsługuje pomieszczenia Katedr Toksykologii i Botaniki Farmaceutycznej zlokalizowanych na IV piętrze. Wentylatorownia nawiewna i wywiewna zlokalizowana jest na IV piętrze. 16. System wentylacyjny oznaczony jako poz. Nr 23 system   LN8-LW8  zlokalizowany jest w osiach 11-33 i obsługuje pomieszczenia Katedry Botaniki Farmaceutycznej(Zielnik) zlokalizowanych na IV piętrze. Wentylatorownia nawiewna i wywiewna zlokalizowana jest na IV piętrze.   Pozycja Nr 25   Wentylatory indywidualne w obrębie dachu budynku w osiach 1-40 Realizacja punktów 14-18 związana jest z realizacją robót budowlanych w wentylatorowniach i na dachu budynku .Opisanych w pozycjach  nr.26,28,29.   Pozycja nr 27 opisuje niezbędny zakres robót związanych z tworzeniem Systemu nadzoru  (BMS) nad pracującymi instalacjami wentylacyjnymi i węzłem cieplnym.   Instalacja ciepłe technologicznego. Realizacja polega na wykonaniu podłączeń od istniejących odcinków sieci do nowo montowanych central wentylacyjnych oraz zamontowaniu dodatkowego wymiennika w istniejącej i zmodernizowanej wymiennikowni ciepła zlokalizowanej w Budynku Głównym Poz. Nr 16 i poz. Nr 30.   Instalacje odzysku ciepła. Realizacja polega do wykonaniu indywidualnych systemów odzysku w centralach wentylacyjnych, w którym taka instalacja została zaprojektowana. Zakresy rzeczowe są ujęte w pozycjach dotyczących realizacji systemów wentylacyjnych. 5.     Szczegółowy zakres robót określają  następujące dokumenty stanowiące  Załącznik nr  3 do SIWZ: ·            Projekt budowlany ·            STWiOR. 
Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2017-04-14
Termin składania ofert 2017-05-05 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2017-05-05
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja