Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/25/2016
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy pomieszczeń II piętra budynku nr 5 na laboratoria banku tkanek i komórek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.     Zakres zamówienia obejmuje:
1.1. Prace projektowe:
a)     wykonanie pełnobranżowego projektu  wykonawczego, 
  
b)    opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż oddzielnie, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót. Przedmiary uwzględniają wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
c)     zakres prac projektowo-kosztorysowych określa projekt budowlany (branża  architektura i konstrukcja, sanitarna, elektryczna i urządzenia przeciwpożarowe), rzut kondygnacji na którym kolorem czerwonym zaznaczona jest powierzchnia objęta zamówieniem  i wytyczne stanowiące  załącznik  nr  7 do SIWZ.
1.2. Prace budowlane:
a)     wykonanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i  przedmiarami robót.
1.3.   Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)
Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2016-04-14
Termin składania ofert 2016-04-29 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Marzena Żarnowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2016-05-05
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja