Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
 
Wersja PDF | Powrót do listy
Numer przetargu ZP/75/2015
Tytuł Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opis 1.    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2.    Zakres zamówienia obejmuje:
2.1. Prace projektowe:
a)   
wykonanie pełnobranżowego projektu  wykonawczego,  

b)   opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż oddzielnie, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót. Przedmiary uwzględniają wymagania określone w paragrafach od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Prace projektowo-kosztorysowe należy wykonać z uwzględnieniem podziału na 2 etapy:
Etap I: ·          poziom -1  -  sanitariaty , nowo projektowana klatka schodowa,  szyb windowy, rozbudowa w osiach E-H, ·  poziom 0   -  przebudowa pomieszczeń zgodnie z projektem ,  nowo projektowana klatka  schodowa i szyb windowy, rozbudowa w osiach E-H , ·  poziom +1 -  przebudowa związana z nowoprojektowaną klatka schodową i szybem  windowym, rozbudowa w osiach E-H, ·  poziom +2 -  przebudowa pomieszczeń zgodnie z projektem, nowo projektowanej klatki  schodowej i szybu windowego, ·          izolacja ścian piwnic, ·          ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie nowej elewacji, ·          ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia, ·  instalacja p.poż. i klap pożarowych zgodnie z ekspertyzą techniczną stanowiącą załącznik do  postanowienia Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej , ·  zabezpieczenie istniejącej zieleni na czas prowadzenia robót, ·  usunięcie kolizji z istniejącymi instalacjami.  

Etap II:
·      pozostały zakres robót przewidzianych projektem wykonawczym, a nie ujęty w etapie I.

c)    zakres prac projektowo-kosztorysowych określa projekt budowlany stanowiący załącznik  nr  7 do SIWZ.
d)   postanowienia PKWSP w Gdańsku nr WZ.5595.163.3.2015.BG, nr WZ.5595.164.3.2015.BG stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.
2.2.      Prace budowlane:
a)    wykonanie robót Etapu I zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową  i przedmiarami robót.
 
2.3.   
Pełnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.)Typ przetargu Roboty budowlane
Tryb przetargu Przetarg nieograniczony
Data publikacji 2015-10-06
Termin składania ofert 2015-10-23 09:00
Status Zakończony
Osoba do kontaktu Dagmara Żukowska
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
woj. pomorskie, pow. m. Gdańsk,
tel. (58) 349 12 23, fax: (58) 349 12 24, e-mail: zp@gumed.edu.pl
Wynik
Opublikowany
2015-11-02
Powrót do listy
Mapa GUMed do góry
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Informacja i promocja